Kyu graden systeem

Tachi waza

Op: Muna dori men uchi
IKKYO
NIKYO
SANKYO
KOSHI NAGE

Op: Jodan tsuki
YONKYO
IRIMI NAGE
SHIHO NAGE
SOTO KAITEN NAGE
KOSHI NAGE
USHIRO KIRI OTOSHI

Ushiro waza

Op: Ryote dori
YONKYO
KOSHI NAGE
KOKYU NAGE

Op: Katate dori kubi shime
NIKYO
SANKYO

Op: Eri dori
NIKYO
SANKYO
IRIMI NAGE

Hanmi handachi waza

Op: Katate dori
IKKYO
SHIHO NAGE
UCHI KAITEN NAGE

Op: Ryote dori
SHIHO NAGE

Suwari waza

Op: Ryo kata dori
SANKYO
YONKYO

Op: Katate dori men uchi
IRIMI NAGE
KOTE GAESHI
KOKYU NAGE

Opmerking: Indien mogelijk alle technieken uitvoeren in Omote waza en Ura waza

Tevens alle eisen van de 6e, 5e, 4e, 3e en 2e Kyu